Statut


– EXTRAS –

S T A T U TUL

ASOCIAŢIEI TRADIŢIA ROMÂNEASCĂ

Inregistrata in Registul Asociatiilor la data de 15.02.2010 la Judecatoria sectorului 6.

 

 • Membrilor fondatori:

       Președinte

       Vicepreședinte

       Secretar

 

 • Denumirea asociaţiei este „Asociaţia Tradiţia Românească” (iniţialele sunt A.T.R.) şi este denumită în continuare

Asociaţia are ca patroni spirituali pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor de pretutindeni şi pe Sfânta Muceniţă Filofteia, ocrotitoarea copiilor şi a tinerilor, cinstită, în fiecare an, de Biserica Ortodoxă Română pe data de treizeci noiembrie, respectiv şapte decembrie.

 

Asociaţia are o emblemă complexă alcatuită din reprezentări grafice şi denumiri, fiind descrisă astfel: emblema este formată dintr-un cerc, în care este reprezentată o troiţă încadrata de literele A şi R. In interiorul acestui cerc este scris pe partea superioară – ASOCIAŢIA TRADIŢIA ROMANEASCĂ, iar pe partea inferioară – ROMÂNE, SĂ FII BUN! Troiţa, literele A, R şi textul vor fi scrise cu negru.

 

Sediul social al Asociaţiei este în Mun. Bucureşti, str. Pădurarilor nr.4, sector 6.

 

Asociaţia s-a constituit în conformitate cu Legea nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificări şi completări ulterioare.

 

Asociaţia este o organizaţie neguvernamentală, de interes general, apolitică cu caracter educativ şi cultural în spirit creştin ortodox, autonomă, ce funcţionează ca persoană juridică română de drept privat.

 

 

 • Scopul Asociaţiei

 

Dezvoltarea de centre cu caracter educativ şi cultural în vederea promovării şi cultivării, integrate, în rândul tinerilor, în special, şi al tuturor persoanelor care doresc, a valorilor tradiţionale româneşti, în spiritul credinţei creştin ortodoxe ce caracterizează major identitatea universală şi spaţio-temporală a neamului românesc.

 

 

 • Principiile Asociaţiei

 

Principiile valorice ale Asociaţiei:

 

a)Valorile spiritualităţii creştin-ortodoxe însumând totalitatea principiilor şi a regulilor izvorâte din învăţătura creştin-ortodoxă, după care trebuie să se comporte creştinul faţa de Dumnezeu, faţă de sine, faţă de aproapele său şi faţă de societate.

b)Valorile tradiţionale româneşti – însumând principiile şi regulile naturale de vieţuire surprinse de neamul  românesc pe parcursul existenţei şi formării sale într-un timp şi spaţiu concret. Principii adunate în concepţii, obiceiuri şi datini ce formează astăzi cultura populară după care trebuie să se orienteze orice persoană care trăieşte în această ţară, în demersurile sale, având ca scop convieţuirea într-o armonie organică cu spaţiul existenţial şi astfel cu întreaga universalitate.

c)Valorile civice – însumând principiile şi regulile izvorâte din cultura civică după care trebuie să se comporte orice cetăţean faţă de instituţiile Statului, faţă de societate, faţă de aproapele şi faţă de sine, având ca scop convieţuirea în armonie şi respect reciproc cu ceilalţi cetăţeni sau instituţii, indiferent de identitatea culturală a acestora.

 

 1. Principiile privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, sunt:

 

a)legalitatea – Asociaţia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu legile ţării;

b)non-partizanatul politic – Asociaţia va putea dialoga cu orice formaţiune politică în vederea realizării scopului şi obiectivelor statutare, fără să promoveze niciun fel de ideologie politică în activităţile sale şi va păstra o atitudine civică responsabilă;

c)competenţă şi moralitate – selecţia resurselor umane pentru orice activitate din cadrul Asociaţiei se face, deopotrivă, în funcţie de: pregătirea profesională, conduita morală şi aptitudini;

d)transparenţă şi eficienţă – criteriile urmărite de Asociaţie în organizarea activităţilor;

e)responsabilitate şi disciplină de asemenea iniţiativă şi cooperare – principii ce sunt respectate atât de membri, cât şi de angajaţii şi voluntarii Asociaţiei în realizarea activităţilor;

f)unitate şi autonomie – structurile teritoriale pot decide în privinţa: participării în cadrul programelor organizate la nivel naţional, îşi aleg consiliile de conducere respectând prezentul Statut, pot iniţia programe locale dacă acestea nu contravin prezentului Statut şi nici măsurilor stabilite de Adunarea Generală Naţională a Asociaţiei;

g)voluntariatul – activităţile din cadrul programelor Asociaţiei se realizează în mod preponderent în regim de voluntariat de către membrii Asociaţiei sau persoane ce se alătură acestora, doar pentru realizarea unui anumit program.

 

 1. Principiile directoare în relaţiile Asociaţiei cu terţi, sunt:

 

parteneriatul; – deschiderea spre dialog; – rezolvarea diferendelor prin mediere – promovând o atitudine de respect pentru diferenţele culturale şi dreptul la opinie distinctă.

 

 • Obiectul de activitate

În vederea realizării scopului propus, obiectivele Asociaţiei, sunt:

a)Crearea unui cadru propice pentru activitatea de cercetare, culegere, protejare şi transmitere a tradiţiilor şi a meşteşugurilor populare.

b)Promovarea în spaţiul public, în mod integrat, a valorilor tradiţionale româneşti şi a valorilor credinţei ortodoxe.

c)Conştientizarea importanţei valorilor spiritualităţii ortodoxe şi a valorilor tradiţionale în procesul formării personalităţii culturale, morale şi spirituale a omului în general.

d)Dezvoltarea sistemului de învăţământ privat care să promoveze valorile universale şi tradiţionale în spirit creştin-ortodox ce caracterizează major identitatea universală şi spaţio-temporală a neamului românesc.

e)Încurajarea dialogului între instituţiile religioase sau civice, care promovează valorile învăţăturii credinţei ortodoxe şi instituţiile private sau de stat, care promovează valorile tradiţionale româneşti.

f)Dezvoltarea relaţiei dintre dimensiunea civică a Instituţiilor Statului şi dimensiunea cultural-spirituală a cetăţeanului român.

g)Implicarea cetăţenilor români interesaţi în elaborarea deciziilor şi politicilor publice, privind rezolvarea problemelor de ordin material şi cultural, care privesc valorile tradiţionale şi spirituale ale  comunităţii.

 

Activităţile prin care Asociaţia îşi atinge scopul şi obiectivele propuse, sunt:

 

a)Realizarea de studii privind identificarea problemelor cu care se confruntă valorile tradiţionale şi cele ale spiritualităţii ortodoxe în România şi a soluţiilor pentru rezolvarea acestora.

b)Informarea cetăţenilor privind: problemele de interes public, competenţele şi atribuţiile autorităţilor publice, în vederea implicării active a acestora în elaborarea deciziilor şi politicilor publice, care privesc valorile tradiţionale şi spirituale ale comunităţii.

c)Organizarea de activităţi: educative, culturale, artistice, civice, mass-media, bioetice, de asistenţă socială, recreative, filantropice şi de mecenat, precum: cursuri, conferinţe, simpozioane, expoziţii, târguri, spectacole, festivaluri, aplicaţii culturale, tabere de studii şi excursii, în regie proprie sau în colaborare cu organizaţii publice sau/şi private, în vederea promovării valorilor tradiţionale şi ale spiritualităţii ortodoxe, în România şi în străinătate.

d)Educarea tinerilor, în spiritul cunoaşterii şi transmiterii folclorului românesc şi a meşteşugurilor populare.

e)Înfiinţarea şi exploatarea de ateliere pentru producerea de creaţii populare şi lucrări de artă,  specifice spaţiului românesc.

f)Editarea, tipărirea şi difuzarea de materiale specifice scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

g)Realizarea şi difuzarea de fonoteci pe diferite suporturi, de asemenea,  realizarea şi difuzarea de materiale video pe diferite suporturi, cu caracter cultural şi educaţional.

h)Oferirea de servicii, persoanelor fizice sau juridice autorizate, care să ajute la procesul de producţie sau promovare a valorilor tradiţionale.

i)Instituirea unor premii anuale şi acordarea de burse pentru activităţi cu caracter cultural şi artistic.

j)Îmbunătăţirea cadrului legislativ prin elaborarea unor proiecte legislative sau a unor propuneri de modificare a legilor şi/sau proiectelor de legi, cu scopul de protejare a valorilor spiritualităţii ortodoxe şi a valorilor tradiţionale româneşti, precum şi de creare a premiselor dezvoltării cetăţenilor României şi a societăţii româneşti, în spiritul acestor valori.

k)Efectuarea de investigaţii extrajudiciare privind situaţia valorilor culturale din patrimoniul naţional.

l)Organizarea de dezbateri, anchete şi sondaje de opinie pe probleme de interes public, care au legătură cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.

m)Susţinerea înfiinţării de noi organizaţii neguvernamentale, reprezentative pentru interesele cetăţenilor, în conformitate cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.

n)Stabilirea de relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate.

o)Realizarea de activităţi de voluntariat.

p)Sprijinirea şi apărarea membrilor şi voluntarilor Asociaţiei.

r)Organizarea de orice alte activităţi, în conformitate cu legile în vigoare, în vederea realizării scopului şi a obiectivelor propuse de Asociaţie.

 

 • Membrii Asociaţiei

 

Dobândirea calităţii de membru: membrii Asociaţiei pot fi: membri fondatori, membri titulari, membri colaboratori, membri beneficiari şi membri de onoare, astfel:

a)Membru fondator – este (la nivelul entităţii înfiinţate) orice persoană majoră, de cetăţenie religie creştin – ortodoxă, care a contribuit material la constituirea şi fondarea Asociaţiei sau a unei Filiale a Asociaţiei în ţară sau în străinătate cu condiţia să nu facă parte din niciun partid politic sau organizaţie în opoziţie cu valorile tradiţionale româneşti şi cu cele ale spiritualităţii ortodoxe.

b)Membru titular – poate deveni orice persoană majoră, de cetăţenie română şi religie creştin – ortodoxă, în următoarele condiţii: – să nu facă parte din niciun partid politic sau din organizaţii cu caracter extremist sau opuse valorilor creştin-ortodoxe; – să manifeste un comportament moral exemplar; – să aibe o participare activă la slujbele B.O.R. confirmată printr-o adeverinţă semnată de un Părinte ortodox slujitor; – să aibe o activitate în cadrul Asociaţiei de minim nouăzeci de zile lucrătoare perioadă în care a iniţiat şi coordonat proiecte sau a participat în mod consecvent la realizarea proiectelor Asociaţiei. Respectând toate aceste condiţii, calitatea de membru titular se obţine prin: completarea unei adeziuni (format standard) prin care se obligă să respecte Statutul, R.O.F. şi Hotărârile în vigoare ale Asociaţiei. Primeşte această calitate în urma aprobării adeziunii de către Consiliul Director sau Adunarea Generală, după caz, a organizaţiei unde a aplicat. Aprobarea, sau nu, a adeziunii se face în maxim o lună de zile. Dacă adeziunea nu este aprobată, decizia conducerii trebuie motivată.

c)Membru colaborator – poate deveni orice persoană, cu o conduită socială morală, care susţine scopul Asociaţiei şi sprijină ocazional sau punctual organizaţia în realizarea activităţilor. Această calitate se acordă de Consiliul de Conducere, cu acordul persoanei respective.

d)Membru beneficiar – poate deveni orice persoană, care beneficiează de activităţile şi serviciile Asociaţiei. Această calitate se acordă de Consiliul Director cu acordul persoanei respective.

e)Membru de onoare – această calitate se acordă de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, persoanelor, cu o conduită socială morală, care prin activitatea şi contribuţia lor sprijină în mod deosebit acţiunile Asociaţiei.    

Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei.

(1) Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi: 

a)Membrii fondatori şi membrii titulari fac parte de drept din Adunarea Generală a organizaţiei, în care activează, fapt ce le dă dreptul să voteze.

b)Membrii fondatori şi membrii titulari au dreptul să fie aleşi în structurile de conducere, coordonare şi control de la nivel central sau teritorial, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

– să aibe o vârstă minnima de 18 ani;

– să nu facă parte din niciun partid politic sau din organizaţii cu caracter extremist sau opuse valorilor creştin-ortodoxe;

– să manifeste un comportament moral exemplar;

– să aibe o participare activă la slujbele B.O.R. confirmată printr-o adeverinţă semnată de un Părinte ortodox slujitor;

– să aibe o activitate în cadrul Asociaţiei de minim un an de zile (exceptând cazul constituirii organizaţiei), perioadă în care a participat în mod consecvent la realizarea proiectelor Asociaţiei;

– să fi iniţiat şi coordonat un proiect la nivelul Asociaţiei;

– să prezinte un proiect privind viziunea de îmbunătăţire a actului administrativ şi de misiune al Asociaţiei, din perspectiva funcţiei pentru care candidează;

– să locuiască în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea organizaţia la care şi-a depus candidatura;

– să aibe timpul necesar pentru o funcţie de conducere; – cotizaţia să fie plătită la zi;

– să provină dintr-o organizaţie cu titlul, cel puţin, de „activă-judeţean”, în cazul în care candidează la o organizaţie judeţeană, sau cu titlul de „activă-naţional”, în cazul în care candidează la organizaţia centrală;

– să îndeplinească orice alte condiţii prevăzute în Statut şi în R.O.F. .

c)Membrii fondatori şi membrii titulari au dreptul să se informeze şi să fie informaţi constant cu privire la deciziile majore referitoare la desfăşurarea activităţii Asociaţiei, luate de Consiliile Director ale Asociaţiei de la nivel central sau teritorial, de asemenea, pot participa la diferite evenimente şi activităţi în numele Asociaţiei, dacă au mandat de reprezentare.

d)Toţi membrii au dreptul:să participe la activităţile specifice organizate de Asociaţie;

– să utilizeze baza materială a Asociaţiei, în folosul acesteia, respectând deciziile conducerii;

– să adreseze cereri, propuneri sau reclamaţii la orice nivel al conducerii Asociaţiei şi să primească în cel mult treizeci de zile răspuns;

– să se informeze şi să fie informaţi privind activităţile Asociaţiei;

– să beneficieze de toate formele de sprijin şi ajutor în funcţie de posibilităţile Asociaţiei;

– să renunţe la calitatea de membru al Asociaţiei, fapt ce trebuie anunţat, în scris, cu 15 zile înainte.

e)Cu excepţia calităţii de membru fondator şi a calităţii de membru de onoare toate celelalte titulaturi sunt valabile doar un an de zile şi se prelungesc la fiecare început de an, în condiţiile precizate la Art.15, demers consemnat într-un proces verbal al conducerii, ce va cuprinde pe toţi membrii pentru care se păstrează sau modifică titulatura. De asemenea, orice titulatură valabilă un an de zile poate fi retrasă, în orice moment, în urma unui preaviz, dat de Consiliul de Conducere sau de Adunarea Generală, a organizaţiei respective, în cazul în care persoana nu se mai implică în proiectele asociaţie sau a adus prejudicii Asociaţiei. Retragerea unei anumite titulaturi duce la pierderea drepturilor aferente.

f)Toţi membrii Asociaţiei, în cazul unor abateri ce privesc organizaţia, au dreptul să fie atenţionaţi prin: mustrare, avertisment sau preaviz, în funcţie de gravitatea faptei şi de la caz la caz.

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a)Membrii fondatori şi membrii titulari au obligaţia să plătească cotizaţia stabilită de Consiliul Director a organizaţiei, în care activează.

b)Membrii fondatori şi membrii titulari au obligaţia să trăiască în credinţa şi după regulile învăţăturii creştin-ortodoxe şi să se solidarizeze active, cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.

c)Membrii fondatori şi membrii titulari au obligaţia să respecte, obligaţiile financiare şi de orice altă natură ce le revin în urma exercitării unei funcţii în cadrul Asociaţie.

d)Toţi membrii Asociaţiei au obligaţia:

-să adopte o conduită morală atât faţă de sine, cât şi în societate;

-să-şi respecte angajamentele pe care şi le-au asumat;

-să nu angajeze Asociaţia în nicio activitate fără a avea mandat scris din partea conducerii acesteia;

-să respecte, prevederile prezentului Statut, a R.O.F., Hotărârile Adunării Generale Naţionale, precum şi a celorlalte foruri de decizie, centrale şi teritoriale.

Pierderea calităţii de membru: indiferent de calitatea sau funcţia pe care o are la nivelul Asociaţiei, se datorează:

a)Retragerii, care se realizează cu anunţarea Asociaţiei cu 15 zile înainte.

b)Excluderii, în cazul încălcării grave a: prevederilor prezentului Statut, a R.O.F., a Hotărârilor Adunării Generale sau a celorlalte foruri de decizie, centrale şi teritoriale.

 

 • Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei

Organele de conducere, administrare şi control iniţiale ale Asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generală – formată din toți membrii asociației (atenție, doar cei declarați oficial),
 2. Consiliul Director – Presedinte, Vicepresedinte, Secretar si Cenzor
 3. Cenzorul.

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei.

 

Pentru cei care vor sa devină membrii cererea de adeziune care trebuie completată poate fi descarcată de pe următorul link:  CERERE DE ÎNSCRIERE.

 

 

 

 

 

Scridb filter